نوار عایق نیاشیمی

کارخانه تاسیساتی نیاشیمی یکی از برند هایی است که به عنوان اولین تولید کننده عایق های گرم وسرد ضد خوردگی پلی اتیلن به روش ممزوج ( و برای پرایمرهای مربوطه ، نوار داخلی )...