شیر فلکه آتش نشانی برنجی

شیر فلکه آتش نشانی برنجی شیر فلکه وسیله ایست برای تنظیم میزان عبور سیال از یک گذرگاه که به صورت باز یا بسته و یا ما بین این دو وضعیت قرار داده می شود...