نوار تفلون مایع

تفلون مایع بهترین جایگزین نوار تفلون و خمیر کنف در سیستم لوله کشی می باشد . تفلون مایع به چسب تفلون مایع نیز شهرت دارد .   تفلون مایع در شیوه سنتی جهت آب...