اتصالات گالوانیزه گرم

اتصالات گالوانیزه گرم اتصالات گالوانیزه فلزاتی هستند که از مرحله گالوانیزه عبور کرده اند این مرحله به این صورت است که پوششی از (فلز روی) بر روی این فلزات قرار می گیرد که باعث ...