شیر فلکه کشویی سامین

شیر فلکه کشویی سامین شیرالات از مجموع وسایل مورد نیاز برای تمامی مکان های مسکونی می باشند.با گسترش لوله کشی ها توسط صنعت گاز، اب، بخار و…استفاده از شیرالات نیز ضروی شد زیرا این...