لیست قیمت اتصالات گالوانیزه برزیل

  لوله و اتصالات دارای حجمی هندسی به شکل استوانه که در مورد لوله ها با طولی بلند، توخالی با دو سر باز در مورد لوله ها و انو اعی از اتصالات و در...