اتصالات جوشی میثاق

اتصالات جوشی میثاق اتصالات جوشی روشی است که برای اتصال لوله ها و فلزات به یکدیگر اسفتاده می شود.اتصال لوله ها باید مقاوم باشد،  به طوریکه ک تحمل فشار وزن لوله ها را داشته...